ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 สังคมศึกษา


 • 06:17 ยอดนิยม LovePrasatSurin

  LovePrasatSurin

  โดย Sakanan Anantasook เพิ่มเมื่อ 434 เข้าชม / 2 ชอบ

  หนังสั้น เรื่อง สื่อรักษ์สัมผัส ปราสาท เป็นหนังสั้นประ เภทสารคดีกึ่งละ คร นำเสนอเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จ ากสื่อที่ผลิตขึ ้นเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้เรื่ อง ปราสาทในจังหวัด สุรินทร์ (หนังสือบทเรียน

  โดดเด่น
 • 04:58 ยอดนิยม Muangtam

  Muangtam

  โดย สีหราช ทรัพย์คณารักษ์ เพิ่มเมื่อ 358 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้ องถิ่น เรื่อง ปราสาทเมืองต่ำ

  โดดเด่น
 • 07:01 ยอดนิยม The Lost Time (เวลาที่หายไป)

  The Lost Time (เวลาที่หายไป)

  โดย อรรถพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ เพิ่มเมื่อ 267 เข้าชม / 0 ชอบ

  สัมผัสคุณค่า ของคำว่า " เวลา "ก่อนที่คุณจะทำ

 • 05:14 ยอดนิยม การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี แ]ะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

  การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี แ]ะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

  โดย Nachaphol เพิ่มเมื่อ 340 เข้าชม / 1 ชอบ

  สื่อการสอนเรื่อ ง การอิปรายไม่ไว้ วางใจนายกรัฐมนต รีและรัฐมนตรีเป ็นรายบุคคล (Ver.แก้ไข แบบ 5 นาที)''เพื่อเข้า

  โดดเด่น
 • 03:58 ยอดนิยม การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป้นรายบุคคล

  การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป้นรายบุคคล

  โดย Nachaphol เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 1 ชอบ

  ครูณชพล ฐานะอุดมมงคล วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนมหรรณพา ราม สพม.1

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม ประเพณีตานก๋วยสลาก

  ประเพณีตานก๋วยสลาก

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 452 เข้าชม / 4 ชอบ

  ประเพณีตานก๋วยส ลาก เป็นประเพณีที่ม ีมาตั้งแต่ครั้ง พุทธกาลได้มีการ ปฏิบัติสืบต่อกั นมาจนถึงรุ่นคุณ ปู่-ย่า ตา-ยาย พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจ จุบัน เรื่องมีอยู่ว่า มีนางยักษิณีตนห นึ่งมักจะเบียดเ บียน ผู้คนอยู่เสมอ ''ครั้นได้ฟังธร

  โดดเด่น
 • 03:49 ยอดนิยม รัก  รู้จักพอเพียง

  รัก รู้จักพอเพียง

  โดย อนันต์ชัย เพิ่มเมื่อ 325 เข้าชม / 0 ชอบ

  หนังสั้น โครงการ KRUTUBE รุ่นที่ 2

  โดดเด่น
 • 03:31 ยอดนิยม วันแม่แห่งชาติ

  วันแม่แห่งชาติ

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 333 เข้าชม / 0 ชอบ

  ประวัติวันแม่แห ่งชาติ

  โดดเด่น
 • 06:13 ยอดนิยม สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น"

  โดย chaiyapat เพิ่มเมื่อ 350 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ "ภาพยนตร์สั้น" กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม

  โดดเด่น
 • 06:35 ยอดนิยม หนังสั้น คมเคียว

  หนังสั้น คมเคียว

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 487 เข้าชม / 3 ชอบ

  ภาพยนตร์สั้นส่ง เสริมการอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกคลายร้อ น สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีเ พื่อการเรียนการ สอน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พื้นฐาน ืกระทรวงศึกษาธิ การ และชมรมหนังสั้น แห่งประเทศไทย

  โดดเด่น
 • 04:50 ยอดนิยม เพลงคุณธรรม (เพลงนักเรียนบ้านไพร)

  เพลงคุณธรรม (เพลงนักเรียนบ้านไพร)

  โดย chuthikorn เพิ่มเมื่อ 398 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงคุณธรรม (เพลงนักเรียนบ้

  โดดเด่น
 • 01:50 ยอดนิยม เพลงค่านิยม 12 ประการ

  เพลงค่านิยม 12 ประการ

  โดย นายศักดิ์มงคล โปทากัน เพิ่มเมื่อ 414 เข้าชม / 0 ชอบ

  เพลงค่านิยม 12 ประการ โดยโรงเรียนคำตา กล้าราชประชาสงเ คราะห์ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธย มศึกษา เขต 23 จัดทำโดย นักเรียน ระดับชั้น ม.3/2 สำหรับใช้ประกอบ กิจกรรมการเรียน รู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS