ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 วิทยาศาสตร์


 • ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ตอนความหนาแน่นและปริมาตรหาง่ายนิดเดียว

  โครงงานคอมพิวเตอร์ตอนความหนาแน่นและปริมาตรหาง่ายนิดเดียว

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 458 เข้าชม / 11 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเต อร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้าง

  โดดเด่น
 • 05:09 ยอดนิยม Milk...Quality for student

  Milk...Quality for student

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 498 เข้าชม / 10 ชอบ

  โครงการอาหารเสร ิม(นม)โรงเรียนเป

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม เซลล์

  เซลล์

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 959 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปการเรียนรู้ เรื่องเซลล์ โดยครูเชาวน์ สุวรรณชล

 • 05:11 ยอดนิยม การทดลองแปรรูปกล้วย1

  การทดลองแปรรูปกล้วย1

  โดย Ladda เพิ่มเมื่อ 440 เข้าชม / 3 ชอบ

  วีดีโอชุดนี้ใช้ ประกอบการเรียนก ารสอนวิชาวิทยาศ าสตร์ระดับประถม ศึกษาขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ''คุณครูสมลักษณ

  โดดเด่น
 • 10:02 ยอดนิยม KruWichaiLikitponrak

  KruWichaiLikitponrak

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 359 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดิโอสื่อก ารเรียนรู้ประกอ บการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศ ึกษาตอนปลายตามห ลักสูตรแกนกลางก ารศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 ประกอบด้วยความห มายและความสำคัญ ของกล้องจุลทรรศ น์ ส่วนประกอบ หลักการทำงานและ หลักการใช้ที่ถู กต้อง หวังว่าจะเป็นปร ะโ

  โดดเด่น
 • 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  โดย ธีรุตม์ บุญมา เพิ่มเมื่อ 397 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม เรียนวิทย์ออนไลน์กับนายณัฐชาญ

  เรียนวิทย์ออนไลน์กับนายณัฐชาญ

  โดย ณัฐชาญ ยางเครือ เพิ่มเมื่อ 416 เข้าชม / 1 ชอบ

  การทดสอบโปรตีน ครูทูปปี 4 รุ่นที่ 2

  โดดเด่น
 • 24:31 ยอดนิยม บูรณาการใช่สือหนังสั้น กับวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  บูรณาการใช่สือหนังสั้น กับวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม40

  โดย lanoi เพิ่มเมื่อ 362 เข้าชม / 0 ชอบ

  เรื่องราวของเด็ กหนุ่มสามคนที่ค ิดทำรายการสารคด ีเรื่องลี้ลับ แต่กลับได้เจอสิ ่งที่พวกเขาไม่ค าดคิด... อะไรที่ซ่อนอยู่ ในโรงเรียนหนองไ ผ่... พวกเขาจะนำเราไป ค้นหาความจริง

  โดดเด่น
 • 05:33 ยอดนิยม o

  o

  โดย sutidate suwanla เพิ่มเมื่อ 455 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 09:47 ยอดนิยม WichaiLikitponrak 4

  WichaiLikitponrak 4

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 234 เข้าชม / 0 ชอบ

  การจัดการเรียนร ู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสำคัญโดยอ าศัยวิธีการ Project base learning และเครื่องมือเส ริมสรา้งทักษะแห ่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นผลจากกา รเข้ารับการอบรม จาก สสค. สสวท. สพม.1 KruTube และ มูลนิธิศักดิ์พร ทรัพย์ จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช

 • 03:07 ยอดนิยม โรงเรียนศึกษานารี ตอน พัดลมพลังงานความร้อน

  โรงเรียนศึกษานารี ตอน พัดลมพลังงานความร้อน

  โดย เทวฤทธิ์ ขันโมลี เพิ่มเมื่อ 384 เข้าชม / 0 ชอบ

  SNTV ตอน พัดลมพลังงานควา มร้อนติดตามเราไ ด้ที่ : https://www.facebook.com/SuksanariTV

  โดดเด่น
 • 09:10 ยอดนิยม สื่อภูมิสารสนเทศชุมชนวัดเชิงหวาย

  สื่อภูมิสารสนเทศชุมชนวัดเชิงหวาย

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 369 เข้าชม / 0 ชอบ

  ผลงานสื่อภูมิสา รสนเทศชุมชนวัดเ ชิงหวาย ซ.กรุงเทพนนท์21 ถ.กรุงเทพนนทบุร

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS