ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 วิทยาศาสตร์


 • ยอดนิยม โครงงานคอมพิวเตอร์ตอนความหนาแน่นและปริมาตรหาง่ายนิดเดียว

  โครงงานคอมพิวเตอร์ตอนความหนาแน่นและปริมาตรหาง่ายนิดเดียว

  โดย kruwimonrat เพิ่มเมื่อ 302 เข้าชม / 11 ชอบ

  โครงงานคอมพิวเต อร์ “เด็ก ว.ก.ยุคไอทีสร้าง

  โดดเด่น
 • 05:05 ยอดนิยม ระบบย่อยอาหาร

  ระบบย่อยอาหาร

  โดย saaan เพิ่มเมื่อ 260 เข้าชม / 0 ชอบ

  ระบบย่อยอาหาร เป็นระบบในร่างก ายที่เปลียนอาหา รกลายเป็นสารอาห ารโมเลกุลเล็กๆ ที่สามารถให้พลั งงานแก่ร่างกาย โดยประกอบด้วยปา ก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่และทวา รหนัก โดยในกระบวนการย ่อยอาหารจะมีเอน ไซม์ต่างๆ ช่วยเร่งการย่อย อาหารให้เร็วขึ้

 • 03:07 ยอดนิยม โรงเรียนศึกษานารี ตอน พัดลมพลังงานความร้อน

  โรงเรียนศึกษานารี ตอน พัดลมพลังงานความร้อน

  โดย เทวฤทธิ์ ขันโมลี เพิ่มเมื่อ 244 เข้าชม / 0 ชอบ

  SNTV ตอน พัดลมพลังงานควา มร้อนติดตามเราไ ด้ที่ : https://www.facebook.com/SuksanariTV

 • ยอดนิยม เซลล์

  เซลล์

  โดย เชาวน์ เพิ่มเมื่อ 846 เข้าชม / 3 ชอบ

  คลิปการเรียนรู้ เรื่องเซลล์ โดยครูเชาวน์ สุวรรณชล

 • 05:11 ยอดนิยม การทดลองแปรรูปกล้วย1

  การทดลองแปรรูปกล้วย1

  โดย Ladda เพิ่มเมื่อ 282 เข้าชม / 3 ชอบ

  วีดีโอชุดนี้ใช้ ประกอบการเรียนก ารสอนวิชาวิทยาศ าสตร์ระดับประถม ศึกษาขอขอบคุณ ข้อมูลจาก ''คุณครูสมลักษณ

 • 05:09 ยอดนิยม Milk...Quality for student

  Milk...Quality for student

  โดย ตันตริน เพิ่มเมื่อ 352 เข้าชม / 10 ชอบ

  โครงการอาหารเสร ิม(นม)โรงเรียนเป

  โดดเด่น
 • 04:49 ยอดนิยม เพลงไฟลัมสัตว์ # 5 (เอไคโนเดอมาตา คอร์ดาตา)

  เพลงไฟลัมสัตว์ # 5 (เอไคโนเดอมาตา คอร์ดาตา)

  โดย chuthikorn เพิ่มเมื่อ 324 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนรู้ เพลงไฟลัมสัตว์ # 5 (เอไคโนเดอมาตา คอร์ดาตา)

  โดดเด่น
 • 10:02 ยอดนิยม KruWichaiLikitponrak

  KruWichaiLikitponrak

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 238 เข้าชม / 1 ชอบ

  คลิปวีดิโอสื่อก ารเรียนรู้ประกอ บการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศ ึกษาตอนปลายตามห ลักสูตรแกนกลางก ารศึกษาขั้นพื้น ฐาน 2551 ประกอบด้วยความห มายและความสำคัญ ของกล้องจุลทรรศ น์ ส่วนประกอบ หลักการทำงานและ หลักการใช้ที่ถู กต้อง หวังว่าจะเป็นปร ะโ

 • 05:33 ยอดนิยม o

  o

  โดย sutidate suwanla เพิ่มเมื่อ 334 เข้าชม / 0 ชอบ

  โดดเด่น
 • 07:12 ยอดนิยม เรียนวิทย์ออนไลน์กับนายณัฐชาญ

  เรียนวิทย์ออนไลน์กับนายณัฐชาญ

  โดย ณัฐชาญ ยางเครือ เพิ่มเมื่อ 277 เข้าชม / 1 ชอบ

  การทดสอบโปรตีน ครูทูปปี 4 รุ่นที่ 2

 • 08:16 ยอดนิยม วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  วิจัยบูรณาการ | Integrated Research

  โดย ธีรุตม์ บุญมา เพิ่มเมื่อ 289 เข้าชม / 1 ชอบ

  เพื่อรองรับการเ ปลี่ยนแปลงที่เก ิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เ ปลี่ยนแปลงไปแล้ วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโ ตขึ้นอย่างรวดเร ็วของเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ ชีวิตในโลกดิจิต อล (DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจ ึงควรมีทักษะที่ จำเป็น

 • 16:38 ยอดนิยม บทนำทางชีววิทยาระดับชั้นม.4

  บทนำทางชีววิทยาระดับชั้นม.4

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 262 เข้าชม / 0 ชอบ

  คลิปวีดีโอการเร ียนรู้รายวิชาชี ววิทยาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ธรรมชาติของสิ่ง มีชีวิตซึ่งใช้เ ทคนิคการตัดต่อว ีดีโอ การอัดวิดีโอและ clip youtube กับการบรรยายประ กอบการนำเสนอไลด ์ PPT จัดทำโดยนายวิชั ย ลิขิตพรรักษ์ ครูผู้ช่วย สาขาชีววิทยา โรงเรี

หมวดหมู่

RSS