ครูทูป | KruTube
ยินดีต้อนรับจ้า
เข้าระบบ / ลงทะเบียน

ผลงานประกวดสื่อ ปี 4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 • 10:20 ยอดนิยม กองพันนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มณฑลทหารบกที่ 42

  กองพันนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มณฑลทหารบกที่ 42

  โดย ว่าที่ ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน เพิ่มเมื่อ 371 เข้าชม / 0 ชอบ

  กองพันนักศึกษาว ิชาทหารโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์ ได้ดำเนินงานตาม มาตรฐานการปฏิบั ติงานของศูนย์กา รฝึกนักศึกษาวิช าทหารมณฑลทหารบก ที่ 42 และหน่วยบัญชากา รรักษาดินแดนตาม โครงการศูนย์ฝึก แข็งขันสถานศึกษ าร่วมใจมุ่งสู่ม าตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้น ักศ

  โดดเด่น
 • 07:28 ยอดนิยม เบื้องหลังการทำงานหนังสั้นของTCS

  เบื้องหลังการทำงานหนังสั้นของTCS

  โดย pichet เพิ่มเมื่อ 449 เข้าชม / 0 ชอบ

  เบื้องหลังของชุ มนุมภาพยนตร์สั้ นTCS โรงเรียนทุ่งช้า ง จังหวัดน่าน แสดงให้เห็นถึงบ รรยากาศในการทำง าน โดยในคลิปเป็นตั วอย่างการทำหนัง สั้นที่ทาง TCS ภาคภูมิใจ 2 เรื่องจากจำนวนห ลายสิบเรื่อง

  โดดเด่น
 • ยอดนิยม KruTube | ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

  KruTube | ชุมนุมภาพยนตร์สั้น

  โดย Worawit Chaiwongkhot เพิ่มเมื่อ 554 เข้าชม / 5 ชอบ

  ปัจจุบันนักเรียนนิยมสร้างภาพยนตร์สั้นกันมากขึ้น และมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ผลงานของพวกเขามีความน่าสนใจ และได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงต้องการนำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจและวิธีการสร้างภาพยนตร์ของพวกเขา

  โดดเด่น
 • 06:16 ยอดนิยม เด็กสร้างหนัง

  เด็กสร้างหนัง

  โดย จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ เพิ่มเมื่อ 342 เข้าชม / 1 ชอบ

  โครงการพัฒนาศัก ยภาพนักเรียนด้า น ICT การผลิตหนังสั้น เพื่อการเรียนกา รสอน ตามนโยบายของสำน ักเทคโนโลยีเพื่ อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้น พืเนฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โรงเรียนกุดกว้า งสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

  โดดเด่น
 • 07:37 ยอดนิยม รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  รักษ์โลก รักษ์สิิ่งแวดล้อม

  โดย yongjit เพิ่มเมื่อ 406 เข้าชม / 0 ชอบ

  สื่อการเรียนเพื ่อส่งเสริมการอน ุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

  โดดเด่น
 • 00:08 ยอดนิยม effect กระโดดตึก

  effect กระโดดตึก

  โดย chanat เพิ่มเมื่อ 396 เข้าชม / 0 ชอบ

  เทคนิคการตัดต่อ ด้วยโปรแกรม After Effects

  โดดเด่น
 • 06:46 ยอดนิยม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์56

  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์56

  โดย Wichai Likitponrak เพิ่มเมื่อ 400 เข้าชม / 0 ชอบ

  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผู้บำเพ็ญป ระโยชน์ปีการศึก ษา2556 โรงเรียนศีลาจาร พิพัฒน์ สพม.1 กทม. "ศรัทธาไม่เคยหน

  โดดเด่น

หมวดหมู่

RSS